Stichting AED De Lutte-Zuid

Hart voor elkaar!

Nieuwsbrief oktober 2011

Beste Buurtbewoners,

De werkgroep AED De Lutte Zuid vraagt uw aandacht voor onderstaande zaken;

Herhalingscursussen

In verband met de verbouwing van de EHBO locatie in de dorpsboerderij heeft het allemaal wat langer geduurd dan de bedoeling was maar de herhalingscursussen gegeven door de EHBO zijn inmiddels afgerond. De nieuwe serie herhalingscursussen (2de herhaling) gegeven door Ambulance Oost zal op 8 december plaatsvinden. De deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd. De cursussen van de EHBO zullen in januari of februari worden gehouden en dan waarschijnlijk op zaterdag. Omdat we vanaf volgend jaar weer in een normaal herhalingsschema willen werken zal iedereen een uitnodiging ontvangen. Dus ook de mensen die onlangs nog op herhalingscursus zijn geweest. Vanaf 2013 (3de herhaling) zullen alle cursussen door de EHBO worden verzorgd. Het afgelopen jaar is het een aantal keren voorgekomen dat mensen zonder zich af te melden niet op de cursus verschenen. Dit brengt onnodige kosten mee. Vanaf volgend jaar zullen we daarom, bij niet verschijnen zonder zich minimaal twee weken van tevoren te hebben afgemeld, deze kosten (€10,-) in rekening moeten brengen.

Nieuwe buurtbewoners en verhuizingen

Mochten er bij u in de buurt nieuwe buren zijn komen wonen, wijs ze dan op de mogelijkheid om deel te nemen aan het AED-project. Verwijs ze voor informatie naar onze website of laat ze contact opnemen met een van de leden van de werkgroep. Op de website kan een machtigingsformulier worden gedownload en/of een aanmeldingsformulier voor de AED-cursus online worden ingevuld. Mensen die verhuizen en buiten de alarmeringscirkel van onze AED (bebouwde kom De Lutte) komen te wonen, kunnen niet meer via onze werkgroep de opleiding volgen. Ook zullen wij, als we tijdig geïnformeerd worden, de incasso stopzetten. Laat het ons dus weten als u binnenkort verhuist of onlangs verhuist bent!

Financiën

Begin november zal weer de jaarlijkse incasso plaatsvinden. Dit betekent dat, als u ons een machtiging heeft verleend, er een bedrag van € 5,- van uw rekening zal worden afgeschreven. De mensen die wel een bijdrage hebben toegezegd, maar geen machtiging hebben verleend, vragen wij hun bijdrage rond die tijd over te boeken op ons bankrekeningnummer 1514.56.488 ten name van: St. Binnensport De Lutte, Inzake Werkgroep AED